Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 16.4.2019 ehdotettiin muutoksia näihin sääntöihin. Sääntömuutosehdotus on lähetetty Patentti- ja rekisterihallitukselle hyväksyttäviksi. Voit tutustua ehdotukseen tästä linkistä.

 


 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys, josta epävirallisesti käytetään lyhennettä Jesy. Yhdistyksen kotipaikka on Jokioisten kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Jokioisten kunnan ympäristökuntineen. Yhdistys on Eläinsuojeluyhdistysten liiton jäsenyhdistys.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua
– neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia
– harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa
– harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa
– järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia
– ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä
– toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja ihmisten rakkaus eläimiin lisääntyisivät
– ylläpitää rekisteröimättömiä alajaostoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
– järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä
– ostaa ja välittää jäsenilleen eläintenhoito- ja suojeluvälineitä sekä myydä merkkejä, kortteja ja adresseja sekä harjoittaa kioskitoimintaa

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3 § Jäsenet
Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä sekä nuoriso-, kannatus-, ainais- ja kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia.

Yhdistyksen varsinaiseksi ja ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Henkilö, joka ei ole täyttänyt viittätoista vuotta, hyväksytään nuorisojäseneksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdityksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet sekä ainais-, nuoriso- ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on okeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenrekisterin pitäminen
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pitää jäsenrekisteriä. Yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen jäsenrekisterin pitäminen annetaan Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n tehtäväksi.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä sekä nuoriso- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Ainaisjäseniltä perittävän liittymismaksun ja kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun suuduuden vahvistaa vuosikokous. Ainaisjäsen on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 § Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

– Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
– Vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä.
– Varajäsenet valitaan vuosittain.
– Vuosikokous päättää vuosittain missä järjestyksessä varajäsenet astuvat varsinaisten jäsenten tilalle.
– Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

8 § Hallituksen päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi sen jäsenistä sitä puheenjohtajalta pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään neljä hallituksen jäsentä on läsnä kokouksessa. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

9 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
– johtaa yhdistyksen toimintaa
– jättää tilintarkastajille tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta
– esittää vuosikokoukselle toimintakertomus yhdistyksen ja hallituksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
– esittää vuosikokoukselle kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
– kutsua yhdistys kokoon ja toimeenpanna sen tekemät päätökset
– valita keskuudestaan tai sen ulpuolelta sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
– vastata yhdistyksen hallussa olevan omaisuuden hoidosta

Yhdityksen hallituksella on oikeus jakaa eläinsuojelutyössä ansioituneille tai yksityisille henkilöille yhdityksen ansiomerkkejä tai kunniakirjoja.

10 § Sihteeri
Yhdityksen sihteerin tehtävä on:
– pitää ja allekirjoittaa sekä hallituksen, että yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat yhdessä kokouksen puheenjohtajan kanssa
– hoitaa yhdistyksen toimistoa ja arkistoa
– laatia 9 §:ssä mainittu toimintakertomus
– suorittaa muut hallituksen määräämät tehtävät

11 § Rahastonhoitaja
Yhdistyksen rahastonhoitajan tehtävänä on hallituksen valvonnan alaisena ja sen antamien määräysten mukaan:
– hoitaa yhdistyksen varoja ja kirjanpitoa
– laatia 9 §:ssä mainittu tilinpäätös
– huolehtia yhdistykselle tulevien varojen perimisestä
– pitää yhdistyksen jäsenluetteloa

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

13 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

14 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille tiedoksi julkaisemalla se paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta.

15 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenelellä yksi ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksissa asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokousta johtava puheenjohtaja on yhtynyt.

16 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuravat asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään tilinpäätös, toimitakertomus ja tilintarkastajien lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvolliselle
6. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet 7 §:n mukaisesti
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

17 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

18 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään kuukauden väliajoin. Purkamispäätöstä pitää kannattaa ensimmäisessä kokouksessa enemmistö ja jälkimmäisessä kokouksessa kolme neljäsosan enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

19 § Varainkäyttö yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa päättää viimeinen kokous miten yhdistyksen varat on käytettävä eläinsuojelua edistävään tarkoitukseen.

20 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

21 § Yleisviittaus yhdistyslakiin
Muilta osin yhdistyksen toiminnasta noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksinä.